Logo Asist


JAK ZOSTAĆ AGENTEM UBEZPIECZENIOWYM

Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego (z wyłączeniem spółki cywilnej), która podpisała umowę agencyjną z jednym zakładem ubezpieczeń (agent wyłączny) lub kilkoma zakładami (multiagent) i została wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dodatkowym wymogiem, który spełnić musi kandydat na agenta jest posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Agent nie może też być karanym za przestępstwa umyślne.

Jeśli chcesz więc zostać agentem ubezpieczeniowym, a nie prowadziłeś do tej pory działalności gospodarczej, musisz zarejestrować taką działalność. W tym celu należy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli chcesz prowadzić działalność jako osoba fizyczna) lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli chcesz prowadzić działalność w formie spółki).

Rejestracja działalności gospodarczej

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Jako miejsce zamieszkania rozumie się miejscowość, w której przedsiębiorca przebywa z zamiarem stałego pobytu. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Podczas składania wniosku należy pamiętać, aby jako przedmiot działalności podać: „usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego: 67.20.Z – Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi”.

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Po otrzymaniu zaświadczenia przyszły agent powinien wystąpić do wojewódzkiego urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON, zgłosić się do ZUS, urzędu skarbowego, założyć konto w banku. Są to normalne czynności jakich dokonuje każda osoba fizyczna planująca prowadzić działalność gospodarczą.

Wybór partnera do współpracy

Po dokonaniu wspomnianych wyżej czynności, już jako zarejestrowany przedsiębiorca, należy zgłosić się do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego lub multiagencji organizującej dla danego towarzystwa sieć sprzedaży w celu odbycia szkolenia i podpisania umowy. Umowa z zakładem ubezpieczeń poprzez dużą multiagencję to niewątpliwie rozwiązanie bardzo efektywne i proste. Po pierwsze, duże multiagencje współpracują zwykle z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi, przez co kontaktując się z jedną multiagencją możemy uzyskać dostęp do szerokiej gamy produktów różnych firm ubezpieczeniowych.

Dodatkowo duża multiagencja, ze względu na swą wielkość, to poważny partner biznesowy dla każdego zakładu ubezpieczeniowego, przez co może zaoferować swoim agentom bardzo korzystne warunki współpracy. Nie można także pominąć faktu, iż dobra multiagnecja zapewnia swoim agentom pomoc merytoryczną, fachową opiekę i inne usługi dodatkowe. Poprzez współpracę z multiagencją mamy także możliwość zcentralizowania swoich rozliczeń i wysyłki wniosków ubezpieczeniowych i innej dokumentacji do jednej firmy, a nie wielu zakładów ubezpieczeniowych osobno. Stanowi to wymierną korzyść finansową.

Inną korzyścią jest fakt, że multiagencja przejmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za agenta, z którym współpracuje. Oznacza to, że agent nie musi ponosić kosztu obowiązkowego ubezpieczenia OC, które musi wykupić każdy agent, zamierzający podjąć współpracę z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeniowym. Koszt takiego ubezpieczenia to ok. 2000 zł, a więc korzyść finansowa jest znaczna.

Należy także pamiętać, że podpisując umowę bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym możemy spodziewać się minimalnych limitów sprzedażowych, czyli minimalnych wartości miesięcznego przypisu, które jako agent będziemy musieli dla danego towarzystwa uzyskać. Mniejsza sprzedaż niż określona w limicie może skutkować rozwiązaniem przez towarzystwo umowy z nami. Umowa poprzez multiagencję zwalnia nas z takich limitów, co daje dowolność w kształtowaniu oferty.

Pamiętaj! Taką multiagencją, organizującą sieć sprzedaży dla towarzystw ubezpieczeniowych, jest Asist sp. z o.o. Oferujemy naszym agentom pełne wsparcie i profesjonalną obsługę.

Szkolenie i egzamin

Kiedy już wybierzemy sposób zawarcia umowy z danym zakładem ubezpieczeniowym (bezpośrednio czy też poprzez multiagencję), musimy odbyć szkolenie. Szkolenia takie są zwykle bezpłatne. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje szkoleń: szklenie podstawowe i szkolenie uzupełniające.

Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób, które chciałyby rozpocząć karierę jako agent ubezpieczeniowy. Takie szkolenie trwa 152 godziny. Jest to wymóg nałożony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania. Na szkoleniu przyszły agent zdobywa ogólne informacje o rynku ubezpieczeniowym oraz poznaje regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Poza tym tematem takiego szkolenia są zagadnienia z zakresu oferty produktowej i inne wynikające ze specyfiki zakładu ubezpieczeń organizującego szkolenie.

Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób, które już wcześniej brały udział w szkoleniu podstawowym i chcą podpisać umowę z kolejnym zakładem ubezpieczeń. Takie szkolenie trwa 48 godzin. Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego agent będzie wykonywał czynności agencyjne m.in. oferta produktowa, zasady rozliczania się i inne.

Po każdym szkoleniu agent przystępuje do egzaminu pisemnego w formie testu jednokrotnego wyboru. Po szkoleniu podstawowym test składa się ze 100 pytań, a po szkoleniu uzupełniającym z 40 pytań. Test uznaje się za zaliczony jeśli kandydat na agenta uzyska co najmniej 66 % możliwych do zdobycia punktów. W przypadku mniejszej ilość trafnych odpowiedzi można ponownie przystąpić do egzaminu bez konieczności ponownego odbywania szkolenia.

Licencja agenta

Kolejnym krokiem czekającym każdego agenta jest uzyskanie licencji. Wniosek o licencję składa się za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego. Wymagane dokumenty to m.in. świadectwo dojrzałości i aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Licencję otrzymuje się po około miesiącu oczekiwania. Od tej pory można już prowadzić działalność jako agent ubezpieczeniowy i zdobywać klientów.